REGLEMENT

Bij online-inschrijving verklaar jij je akkoord met het hieronder staande reglement. Door de inschrijving erkent de inschrijver op de hoogte te zijn van de bepalingen in dit reglement; niet naleving van deze bepalingen kan uitsluiting van deelname door de organisatie ten gevolge hebben.

Voorwaarden voor deelname

 • Iedere deelnemer verplicht zich zelf door de inschrijving zijn uiterste best te doen minimaal een sponsorbijdrage van € 15,-  op te halen voor hersentumor onderzoek. 
 • Deelname is geheel voor eigen risico en vrijwillig.
 • Deelname aan de tocht is alleen mogelijk voor geregistreerde deelnemers die en het inschrijfgeld hebben betaald en het minimale sponsorbedrag hebben opgehaald.
 • Iedereen kan deelnemen (mits hoogte sponsorbedrag behaald). Er is geen leeftijdsgrens aan verbonden.
 • Deelnemers gaan akkoord met eventueel gebruik van beeltenis in druk, op foto, film,  e.d. voor promotionele doeleinden van de Stichting STOPhersentumoren.nl zonder daarvoor vergoeding te claimen.
 • Als een deelnemer door ongeacht welke reden niet meer kan deelnemen aan de Walk4Brains Fryslan, is teruggave van het alreeds overgemaakte inschrijfgeld en de alreeds gedane donaties aan Stichting STOPhersentumoren.nl niet mogelijk.
 • Het is ook niet mogelijk om terugbetaling van donaties te vorderen van de organisatie.
 • Meedoen is vrijwillig en op eigen risico, de deelnemers zijn persoonlijk aansprakelijk voor alle schaden, die door hun toedoen, nalatigheid of onvoorzichtigheid worden veroorzaakt.
 • We streven naar 150 deelnemers per dag, niet meer. Hierna sluiten we de inschrijving.
 • Er is geen deelnemersshirt verplicht, je kunt je eigen shirt ontwikkelen met eventueel gebruik van ons STOPhersentumoren.nl logo of het STOPhersentumoren wielershirt kopen voor 25 euro.

Veiligheid

 • Deelnemers waken over hun eigen veiligheid en de veiligheid van overige weggebruikers, waarbij wij een beroep doet op het gezond verstand van iedereen.
 • De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor schade aangebracht aan derden (WA verzekering).
 • De deelnemer moet de aanwijzingen van de politie of andere weggebruikers opvolgen.
 • Alle verkeersregels zijn van toepassing en dienen te worden gerespecteerd.
 • Deelnemers kunnen bij ongeoorloofd gedrag, het zich niet houden aan de verkeersregels en bij het niet opvolgen van aanwijzingen van de politie en organisatie van verdere deelname worden uitgesloten.

Aansprakelijkheid  vrijwilligers

 • De organisatie is in geen geval aansprakelijk voor ongevallen of schade dan wel verlies en/of diefstal van persoonlijke voorwerpen van deelnemers en supporters.
 • De organisatie accepteert geen verantwoordelijkheid wanneer het evenement door overmacht afgelast of verplaatst moet worden  (door verkeersproblemen of het weer). Wanneer naar het oordeel van de organisatie bijzondere omstandigheden het noodzakelijk maken het evenement geheel of gedeeltelijk af te gelasten of vroegtijdig te beëindigen, bijvoorbeeld ten gevolge van weersomstandigheden, calamiteiten, de openbare orde, veiligheid van de deelnemers en publiek of andere zwaarwegende omstandigheden, kan de deelnemer of andere belanghebbende uit dien hoofde geen aanspraak maken op restitutie van eventuele kosten of vergoeding van schade en persoonlijk gemaakte kosten.

Akkoord

 • De deelnemer erkent kennis te hebben genomen van dit reglement en het volledig te hebben aanvaard. Het akkoord wordt bevestigd door online-verzending van het inschrijfformulier.